dissabte, 20 de juliol de 2013

ESCOLA VERDA: PLA D'ACCIÓ DE L'INSTITUT JAUME VICENS VIVES

XAVIER SÀBAT (COORDINADOR ESCOLA VERDA)

Escoles Verdes és un programa del Departament d’Ensenyament i l’antic Departament de Medi Ambient, avui Territori i Sostenibilitat, per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat. I, per tant, es plantegen tres grans objectius: ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.), promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn i afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. 
El 9 de novembre de 2010, l’Institut Jaume Vicens Vives va rebre el distintiu que l’acredita com a Escola Verda. Actualment, participen en el programa 485 centres escolars catalans. La valoració favorable per part del Departament d’Ensenyament de la feina realitzada pel centre condueix a l'atorgament del distintiu d'Escola Verda. Per consolidar aquest distintiu, cal que a l’institut se segueixi fent un treball continuat d’acord amb el pla de cohesió ambiental. En l’organització del centre, la comissió ambiental que proposa activitats i les dinamitza consta de professors i alumnes, i està també oberta a pares i mares.
El PLA D’ACCIÓ és un document aprovat pel Claustre i pel Consell Escolar que recull un conjunt d’activitats que ens proposem dur a terme al llarg de tres anys acadèmics:

Ecoauditoria del centre educatiu: treball interdisciplinar centrat en l’aigua, l’energia i els residus que es realitza en els treballs de síntesi de primer, segon i tercer d’ESO.
Hort escolar: matèria optativa de quart d’ESO. Els estudiants participen de forma activa en la realització d’activitats d’horticultura ecològica. Els productes de l’hort es venen al mateix institut i, un cop l’any, en el mercat dels horts escolars a la plaça del Lleó.
Sostenibilitat: matèria alternativa a la Religió que cursen els estudiants a segon d’ESO i on es tracten les estratègies per viure de forma sostenible.
Setmana de l’energia: conjunt d’activitats d’aula centrades en l’estalvi energètic i les energies renovables que culmina la darrera setmana del segon trimestre amb accions a l’hora del pati.
Setmana de la reducció dels residus (arbres de paper): a partir dels objectius d’aquesta campanya europea, ens esforcem per una reducció en la producció de residus i en la seva gestió.
Difusió: ens marquem l’objectiu de donar a conèixer a la comunitat educativa les accions que duen a terme els diferents grups d’estudiants, a dins i a fora de l’aula. Per això comptem amb el bloc Vives Verd, col·laborem amb Metastasi, la cartellera verda, les cartelleres de les aules, etc.
Visites a instal·lacions: hi ha un seguit d’equipaments a la ciutat que tenen un paper determinant en l’assoliment d’un major grau de sostenibilitat en la societat. Es tracta de la deixalleria, la potabilitzadora d’aigües, la depuradora, la incineradora i l’abocador de residus, l’institut de recerca de l’aigua, la central hidroelèctrica del Molí, etc.
Coneguem l’entorn natural: ens motiva molt el descobriment del medi natural, des d’espais més singulars (Zona Volcànica de la Garrotxa o el Cap de Creus) fins a espais més propers (Devesa).
Celebració de diades institucionals: volem aprofitar les campanyes institucionals molt publicitades, com el dia del medi ambient, el dia mundial de l’aigua, etc. per fer-hi referència a l’escola.
Banc de llibres: ens sumem a la iniciativa de la direcció del centre quant a la reutilització de llibres de paper perquè té grans avantatges també pel medi ambient.
Trobades amb centres E verda i participació en activitats per difondre la sostenibilitat: trobades anuals de representants del professorat i de l’alumnat dels diversos centres de la xarxa d’Escoles Verdes.